• HELLO! PROJECT TANJOU 15TH LIVE SUMMER 2012 ~KTKR NATSU NO FAN MATSURI!~&~WKWK NATSU NO FAN MATSURI!~