• ANGERME SHIN MEMBER KAMIKOKURYO MOE OHIROME EVENT~KAMIKO SHIREN! NO 4-BANSHOUBU~